مناطق تحت مدیریت

کره زمین تنها بستر حیات و از آغاز خلقت بشر بر این گستره خاکی بیش از هزاران سال می گذرد و انسان اندیشه ورز ضمن بهره برداری از منابع طبیعی و مواهب الهی نیازهای خود را فراهم می نموده است. با رشد فزاینده جمعیت و همچنین دستیابی انسان به فن آوری و بکارگیری ابزارهای پیشرفته روند بهره برداری از منابع تشدید و بیوم هایزیستی متعددی تخریب وگونه های و جانوری آن در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند.
زیستگاهها بعنوان بستر حیات و گونه های گیاهی و جانوری آن بعنوان گیاهی ذخائر ژنتیکی و منابع تامین نیازهای بشر به شمار رفته تخریب و نابودی آنها ادامه حیات و بقا انسان را مورد تهدید قرار خواهد داد و از اینرو مناطق منتخب زیربه منظورحفظ تنوع زیستی و طبیعت برای نسل آینده اختصاص و مـورد حفاظت قرار می گیرند.

- پارک های ملی
 
پناهگاههای حیات وحش
 
آثارطبیعی ملی 
 
- مناطق حفاظت شده

بيشتر