تاریخچه

1398/10/16 دوشنبه اطلاعات مدیریت سبز

بسمه تعالی

آيين‌نامه اجرايي ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (مصوبه 23519/ت47631ه- مورخ 12/2/1391 هيأت وزيران(

سازمان حفاظت محيط زيست- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389- آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:

الف- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ب - دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

ماده2- دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اقدامات زير را براي تحقق اهداف برنامه مديريت سبز انجام دهند:

الف- اطلاع‌رساني و ارتقاي آموزش كاركنان در زمينه برنامه مديريت سبز

ب- بهينه‌سازي مصرف انواع حامل‌هاي انرژي

ج- بهينه‌سازي مصرف آب

د- كاهش مصرف كاغذ با توجه به نوع فعاليت دستگاهها و مؤسسات

هـ- مصرف بهينه مواد اوليه، مواد مصرفي و تجهيزات

و- كاهش توليد پسماند از طريق بهره‌گيري از فناوري‌هاي مناسب و افزايش بهره‌وري

ز- بهبود نظام تعمير و نگهداري وسايل و تجهيزات به جاي تعويض

ح- بازيافت ضايعات، تصفيه و بازچرخاني آب با سيستم‌هاي مناسب

ط- استفاده از فناوري‌هاي پاك و سازگار با محيط زيست

ي- كاربرد مواد مصرفي سازگار با محيط زيست

ك- مديريت پسماندهاي جامد با تأكيد بر تفكيك از مبداء

ماده 3- سازمان موظف است به منظور انتقال سريع تجربه‌هاي موفق داخلي و خارجي، در اختيار گذاردن روش‌ها و فناوري‌هاي مناسب، ابلاغ دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي اجرايي مرتبط با مديريت سبز، نسبت به بهنگام سازي مستمر «درگاه دولت سبز» اقدام نمايد.

ماده 4- سازمان موظف است تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه، شاخص‌هاي مديريت سبز را تدوين و ابلاغ نمايد.

ماده 5- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موظف است شاخص‌هاي مديريت سبز دستگاههاي اجرايي را به عنوان بخشي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دستگاههاي ياد شده (موضوع مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري) لحاظ نمايد. دستگاههاي اجرايي موظفند شاخص‌هاي اعلام شده را محاسبه و در چارچوب شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي متبوع خود لحاظ نمايند.

ماده6 - دستگاههاي اجرايي موظفند گزارش سالانه مديريت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخص‌هاي مرتبط را به سازمان ارسال نمايند تا پس از ارزشيابي و جمع‌بندي، گزارش مربوط به هيئت‌وزيران ارايه شود.

معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمی

همچنین الزام به اجرایی شدن برنامه «مدیریت سبز در بند «ز » ماده 38 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400)

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

بسمه تعالی

آيين‌نامه اجرايي ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (مصوبه 23519/ت47631ه- مورخ 12/2/1391 هيأت وزيران(

سازمان حفاظت محيط زيست- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389- آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:

الف- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ب - دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

ماده2- دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند اقدامات زير را براي تحقق اهداف برنامه مديريت سبز انجام دهند:

الف- اطلاع‌رساني و ارتقاي آموزش كاركنان در زمينه برنامه مديريت سبز

ب- بهينه‌سازي مصرف انواع حامل‌هاي انرژي

ج- بهينه‌سازي مصرف آب

د- كاهش مصرف كاغذ با توجه به نوع فعاليت دستگاهها و مؤسسات

هـ- مصرف بهينه مواد اوليه، مواد مصرفي و تجهيزات

و- كاهش توليد پسماند از طريق بهره‌گيري از فناوري‌هاي مناسب و افزايش بهره‌وري

ز- بهبود نظام تعمير و نگهداري وسايل و تجهيزات به جاي تعويض

ح- بازيافت ضايعات، تصفيه و بازچرخاني آب با سيستم‌هاي مناسب

ط- استفاده از فناوري‌هاي پاك و سازگار با محيط زيست

ي- كاربرد مواد مصرفي سازگار با محيط زيست

ك- مديريت پسماندهاي جامد با تأكيد بر تفكيك از مبداء

ماده 3- سازمان موظف است به منظور انتقال سريع تجربه‌هاي موفق داخلي و خارجي، در اختيار گذاردن روش‌ها و فناوري‌هاي مناسب، ابلاغ دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي اجرايي مرتبط با مديريت سبز، نسبت به بهنگام سازي مستمر «درگاه دولت سبز» اقدام نمايد.

ماده 4- سازمان موظف است تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه، شاخص‌هاي مديريت سبز را تدوين و ابلاغ نمايد.

ماده 5- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موظف است شاخص‌هاي مديريت سبز دستگاههاي اجرايي را به عنوان بخشي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دستگاههاي ياد شده (موضوع مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوري) لحاظ نمايد. دستگاههاي اجرايي موظفند شاخص‌هاي اعلام شده را محاسبه و در چارچوب شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي متبوع خود لحاظ نمايند.

ماده6 - دستگاههاي اجرايي موظفند گزارش سالانه مديريت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخص‌هاي مرتبط را به سازمان ارسال نمايند تا پس از ارزشيابي و جمع‌بندي، گزارش مربوط به هيئت‌وزيران ارايه شود.

معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمی

همچنین الزام به اجرایی شدن برنامه «مدیریت سبز در بند «ز » ماده 38 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400)

ز- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمان‌ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بيشتر