سد شهید رجایی ساری/ عکس: حسین خادمی

سد شهید رجایی ساری/ عکس: حسین خادمی

نسخه قابل چاپ
سال 1399  سال جهش توليد