اخبار استان

مشاور مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در امور زنان و خانواده منصوب شد

مشاور مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در امور زنان و خانواده منصوب شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با صدور حکمی مشاور خود در امور زنان و خانواده را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران درحکمی"الهام آراسته ماکرانی" را به سمت مشاور خود در امور زنان و خانواده منصوب کرد.

الهام آراسته ازنیروهای جوان این اداره کل، دارای مدرک کارشناسی ارشدحقوق جزا (جرم شناسی) و اکنون کارشناس حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران است.

بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد