اخبار استان

رهاسازی یک قطعه هوبره در میانکاله

یک قطعه هوبره زخمی پس ازمراقبت و درمان و بازیابی توانایی پرواز توسط محیط بانان درطبیعت میانکاله رهاسازی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، درچالوس یکی ازدوستداران حیات وحش یک قطعه هوبره زخمی را بعداز چندروزتیمار ودرمان به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل و پس ازهماهنگی با رئیس اداره حیات وحش این پرنده به اداره کل حفاظت محیط زیست انتقال داده شد.
 

باهماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست این پرنده به اداره حفاظت محیط زیست بهشهر تحویل داده شد و بعد ازانجام معاینات اولیه توسط دامپزشک واطمینان از سلامتی وبازیابی توانایی پرواز هوبره توسط ماموران محیط بانی شهید شاهکوه محلی  درمیانکاله صحرا رهاسازی شد.

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد