اخبار استان

دستگیری متخلفین شکارو صید در آمل

ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی پنج متخلف شکاروصید را به همراه مقداری گوشت کل وبز وحشی،یک قبضه سلاح شکاری ،سه دستگاه لنسروسه قطعه ماهی سفید دستگیرکردند.
به گزارش  روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت وکنترل درمنطقه کوهستانی لاریجان دومتخلف راشناسایی وباداشتن حکم قضایی منزل دو متخلف را بازرسی ومقداری گوشت کل وبز وحشی ویک قبضه سلاح شکاری کشف وضبط کردند.

درادامه ماموریت درحوزه رودخانه هراز ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل از یک صیاد غیر مجاز دو رشته دام ماهیگیری ودو دستگاه لنسر کشف و ضبط و یک قطعه ماهی زردپر را پس ازنجات دررودخانه هراز رها سازی کردند.

درماموریت دیگر ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل طی گشت و کنترل درحوزه استحفاظی رودخانه گرمرود بخش  دشتسر با دوگروه صیاد متخلف مواجهه که ازگروه اول یک دستگاه لانسر ماهیگیری ، یک  رشته دام ماهیگیری و دو قطعه ماهی سفید و ازگروه دوم یک رشته سالیک و یک قطعه ماهی سفید کشف و ضبط کردند. درادامه ماموریت چهار رشته دام ماهیگیری را جمع آوری کردند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد