اخبار استان

نشست معاون آموزش ومشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست باروسا وکارشناسان ادارات روابط عمومی و آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

نشست معاون آموزش ومشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست باروسا وکارشناسان ادارات روابط عمومی و آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران

معاون آموزش ومشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست باحضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران باروسا وکارشناسان ادارات روابط عمومی و آموزش درسالن جلسات این اداره کل درساری نشستی برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ،نشست مشترک روسا وکارشناسان ادارات آموزش وروابط عمومی با معاون آموزش ومشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز (چهارشنبه)باحضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران و معاون فنی این اداره کل  درسالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست برگزارشد.
در این نشست معاون فنی درخصوص ضررورت آموزش و فرهنگ سازی بین جوامع محلی نکاتی بیان وآموزش محیط بانان دردوره های اطفای حریق را ملزم دانست.
صدقی رئیس آموزش وپژوهش این اداره کل گزارشی ازعملکرد یک ساله این واحد برای معاون آموزش ومشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و حاضران درنشست ارائه نمود.
درادامه ولی پور رئیس روابط عمومی و کارشناسان ادارات آموزش و روابط عمومی به تشریح فعالیت ها یشان پرداخته و نبودردیف بودجه اعتباری در روابط عمومی ، عدم برگزاری دوره های تخصصی روابط عمومی و برگزاری دور های تخصصی اطفای حریق برای محیط بانان استان بحث و گفتگو نمودند.
ژیلا آقایی ازهماهنگی بین بخشی ادارات روابط عمومی و آموزش استان مازندران ابراز خرسندی کرد و عملکرد اداره آموزش استان را مطلبو ب دانست وگفت: برای تخصیص اعتبار آموزشی به استان ها ما ازواحد های آموزش استان ها دوره های آموزشی مورد نیاز را دریافت کرده ، هزینه مورد نیاز را برآورد تا دوره های آموزشی برگزار کنیم.
معاون آموزش ومشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست بحث توانمندسازی جوامع محلی را یکی ازمشکلات اصلی استان ها دانست و افزود:نبود اعتبار کافی درگذشته،سبب شده عملکرد خوبی درحوزه آموزش جوامع محلی ارائه نشود.اما درحال حاضر رویگرد اصلی برنامه های معاونت ،توانمند سازی جوامع محلی است.
وی بابیان اینکه دور ه های آموزشی برای محیط بانان استان براساس سرانه هریک محیط بان تعیین شده است ،اظهار کرد: دور های آموزشی برای محیط بانان دراستان ها براساس این سرانه برگزار می شود.
درپایان معاون آموزش ومشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  با روساو کارشناسان این دوواحد درخصوص مسائل ومشکلات این ادارات بحث وگفتگو کردند.

 
عكس های مرتبط :
بيشتر