اطلاع رسانی

فراخوان اولویت پژوهشی استان مازندران درسال 98 یک نیازپژوهشی زیست محیطی درفراخوان عمومی ودریافت طرح های پژوهشی پیشنهادی در کارگروه آموزش ، پژوهش ،فناوری ونوآوری استان مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ،درراستای استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی به منظور رفع چالش های استانی ازمیان 159 نیازپزوهشی دریافتی ازطریق سامانه پژوهشی وفناوری مازندران 17 نیاز پژوهشی به عنوان اولویت های پژوهشی استان مازندران درسال 98 در کارگروه آموزش، پژوهش ،فناوری ونوآوری استان مورد بررسی و درشورای برنامه ریزی استان مورد تصویب قرار گرفت.

نیاز پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران باعنوان (بررسی اثرات سوء زیست محیطی عدم مدیریت پسماندها دراستان مازندران و ارائه راهکارها وبرنامه مناسب) می باشد.

ازکلیه دانشگا ه ها ، مراکزپژوهشی وفناوری ،دستگاهایی اجرائی ،شرکت دانش بنیان وپژوهشگران حقیقی دعوت می شود تا 10آذرماه سال 98 نسبت به دریافت ،تکمیل و ارسال فرم شرح خدمات پیشنهادی پژوهشی از طریق قسمت "فراخوان" پنل اصلی سامانه پژوهشی وفناوری مازندران  استان به آدرس bpmz.ir اقدام نمایند.

بيشتر
سال1402؛ «مهار تورم ، رشد تولید»