محیط زیست در رسانه ها

گزارش تصویری عملیات تخریب تورهای هوایی شکار پرندگان مهاجر در فریدونکنار / خزرنما
گزارش تصویری عملیات تخریب تورهای هوایی شکار پرندگان مهاجر در فریدونکنار / خزرنما

http://www.khazarnama.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%da%a9%d8%a7/


بيشتر
سال 1399  سال جهش توليد