اخبار استان

دستگیری شکارچیان غیرمجاز و جمع آوری دام های هوایی درمازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهرهای نور، فریدونکنار،آمل، بابل،کیاسر،میاندورود، نکا و بهشهر شکارچیان غیرمجاز را دستگیر و دام هایی هوایی راجمع آوری کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، در آمل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر درحین گشت وکنترل درمنطقه هراز شکارگاه آهن یک شکارچی غیرمجاز رابه همراه دوقبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ دستگیر کردند.

 

در ماموریت دیگر ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل با همکاری ماموران انتظامی درمنطقه دابودشت  درپی تعقیب و گریز دومتهم و متواری شدن آن ها ؛پس از شناسایی متخلفین و باداشتن حکم قضایی منزل متخلف رابازرسی و سه قبضه سلاح شکاری و سایرادوات شکار کشف و ضبط و درادامه دو رشته دام  هوایی و یک جایگاه استقرار شکارچیان را جمع آوری وتخریب کردند.

 

در نور ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر یک متخلف درحال شروع به شکار رابه همراه یک قبضه سلاح شکاری وسایراداوت شکار دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست فریدونکنار درحین گشت زنی درمنطقه آیش ولپو این شهرستان 20 رشته دام هوایی صیدپرندگان را جمع آوری کردند.

 

در بابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر درحین گشت زنی از پنج شکارچی غیرمجاز پنج قبضه سلاح شکاری و لاشه پنج قطعه پرنده کشف وضبط کردند.

در ماموریت دیگر ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل درحین گشت زنی در منطقه جنگلی روستای قلعه بندپی شرقی دوشکارچی متخلف را به همراه دوسرتشی شکار شده دستگیر کردند.

 

ماموران اداره پارک ملی کیاسر طی دو روز گذشته دردو ماموریت جداگانه دو شکارچی غیرمجاز را به همراه  دوقبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نمایندگی میاندورودطی گشت وکنترل دراطراف پناهگاه حیات وحش دشت ناز سه شکارچی غیرمجاز رابه همراه سه قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ دستگیر کردند.

 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست نکا درحین گشت زنی درمنطقه کلنگاه دوشکارچی غیرمجاز رابه همراه یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ دستگیر کردند.

 ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر درحین گشت زنی در روستای فتکش هزار جریب  یک شکارچی غیرمجاز رابه همراه یک قبضه سلاح شکاری ،تعدادی فشنگ و لاشه دو طاقه قرقاول دستگیر کردند.

ماموران یگان حفاطت محیط زیست بهشهر(ماموران محیط بانی شهید شاهکومحلی) طی چند روز گذشته ودرسه ماموریت جداگانه درحوزه استحفاظی سه شکارچی غیرمجاز ر ابه همراه سه قبضه سلاح شکاری ، تعدادی فشنگ و لاشه دو قطعه مرغابی دستگیر کردند.

همه متخلفین باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد